hava durumu 13 oC
İlkha

İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (“İlke Haber Ajansı”) sahibi olduğu ve yönettiği “ilkha.com”, “ilkha.net”, “ilke.tv”, “ilkha.tv”, “ilkehaberajansi.com”, “ilkehaberajansi.net”, “ilkehaberansi.com.tr”, “ilkha.com.tr”, “ilkehaber.com.tr” ve “ilkehaberajansi.gen.tr” siteleri, ILKHA Mobil (iOS, Android) Uygulamaları’nın kullanımı sırasında Kişisel Veri Sahiplerinden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi uyarınca Kişisel Verilerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

1.2. İnternet siteleri ve ILKHA Mobil Uygulamaları’mızı kullanan Abone ve Ziyaretçilerin bu sitelere girdikleri cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verilerle ilgili olarak detaylı bilgi için “https://ilkha.com/gizlilik” web sayfasını inceleyeniz. 

1.3. İlke Haber Ajansı, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman yukarıda sayılan internet siteleri üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. İlke Haber Ajansı’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.4. İşbu Aydınlatma Metninde tüm Abone ve Kullanıcılar ayrı ayrı veya birlikte Ziyaretçi olarak adlandırılacaktır. 

2. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metninde geçen; 

Abone: İlke Haber Ajansı’nın hizmetlerinden abonelik sistemi aracılığıyla özel olarak faydalanan gerçek ve tüzel kişiyi, 

İlke Haber Ajansı: Barış Mahallesi 1009 Sokak Ebrar Sitesi No: 10/4 Kayapınar/DİYARBAKIR Türkiye adresinde bulunan İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketi’ni,

Çerez: Ziyaret edilen internet siteleri ve kullanılan ILKHA Mobil Uygulamaları tarafından tarayıcılar ve uygulamalar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını, 

İnternet Sitesi: İlke Haber Ajansı’nın sahibi olduğu ve yönettiği “ilkha.com”, “ilkha.net”, “ilke.tv”, “ilkha.tv”, “ilkehaberajansi.com”, “ilkehaberajansi.net”, “ilkehaberansi.com.tr”, “ilkha.com.tr”, “ilkehaber.com.tr” ve “ilkehaberajansi.gen.tr” internet sitelerini, 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir Ziyaretçiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen Ziyaretçiyi, 

Kullanıcı: İlke Haber Ajansı internet sitelerine erişmek amacıyla kullanıcı adı ve parolası oluşturarak veya oluşturmadan internet sitelerini veya ILKHA Mobil Uygulamalarını kullanan Ziyaretçi ve Aboneleri, 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Ziyaretçi: İlke Haber Ajansı’na ait “ilkha.com”, “ilkha.net”, “ilke.tv”, “ilkha.tv”, “ilkehaberajansi.com”, “ilkehaberajansi.net”, “ilkehaberansi.com.tr”, “ilkha.com.tr”, “ilkehaber.com.tr” ve “ilkehaberajansi.gen.tr” internet sitelerini veya ILKHA Mobil Uygulamalarını herhangi bir amaçla çevrimiçi olarak kullanan kişileri, ifade eder. 

3. VERİ SORUMLUSU 

KVKK uyarınca Ziyaretçi sıfatıyla paylaştığınız ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen İlke Haber Ajansı tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

İlke Haber Ajansı ile aranızdaki ilişki ve Kişisel Verilerinizin işlenme nedenine göre çeşitleri ve sayıları değişiklik gösterecek olmakla birlikte; İlke Haber Ajansı ile paylaştığınız yahut İlke Haber Ajansı tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinizin neler olduğu aşağıda belirtilmiştir.

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyad, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adres, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler. 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Ziyaretçilerin üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, iletişim bilgileri, kullanıcı numaraları. 

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri. 

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla Ziyaretçilerin cihazlarından toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İlke Haber Ajansı, yayınlarının kullanıldığı tarih ve saat verileri, internet sitesi üzerinden okunan içerikler, etiketler, kategoriler, internet sitesine son giriş tarihi, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen haberlerin kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar. 

Konum Verileri: Ziyaretçilerin hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, Ziyaretçi İlke Haber Ajansı’nın mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki içerikleri aramak istemesi durumunda ve Ziyaretçinin izin vermesi halinde kullanılır. 

Ödeme Verileri: Abone fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.  İçerik Verileri: Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, abonelik yenileme tarihi, Hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI 

5.1. Kişisel Verileriniz KVKK m.4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 

• Doğru ve gerektiğinde güncel, 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. 

5.2. Kişisel Veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

• Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

5.3. İlke Haber Ajansı, işbu Aydınlatma Metnine konu Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, ziyaretçi kayıt, potansiyel abone bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, abone memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, araştırma, faturalandırma, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi; 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, abone sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi; 

Demografik Veriler: Şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi; 

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, abone portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi; 

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri ilişkileri yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler; 

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, promosyon, şirket içi değerlendirme, abone yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme. 

6. KİŞİSEL VERİ’LERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ 

6.1. Kişisel Verileriniz, İlke Haber Ajansı tarafından;

• Abonelik formları,

• İnternet siteleri iletişim formları, 

• İnternet siteleri ziyaretleri, 

• E-Bülten kayıt formları, 

• Üyelik formları, 

• Akdedilen sözleşmeler, gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

6.2. İşbu Aydınlatma Metnine konu Kişisel Verileriniz genel itibariyle aşağıdaki hukuki sebepler dayanak alınarak işlenmektedir; 

Ad ve İletişim Bilgileri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması. 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması. 

Demografik Veriler: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması. 

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması. 

Konum verileri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması. 

Ödeme Verileri: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

İçerik : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

7.1. İlke Haber Ajansı, işbu Aydınlatma Metnine konu Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri başta Kişisel Veri Sahibi ile arasındaki ilişkinin/sözleşmenin gereklerini ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kişisel Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunulan hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için ve işbu Aydınlatma Metninin 5.2. maddesinde sayılan hallerde; dış kaynak hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir. 

7.2. İlke Haber Ajansı Kişisel Verileri, yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

8. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ 

8.1. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, İlke Haber Ajansı tarafından Kişisel Veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

8.2. İlke Haber Ajansı, KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır. 

9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

9.1. KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında Kişisel Veri sahipleri; 

• Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

9.2. Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla İlke Haber Ajansı’nın “Barış Mahallesi 1009 Sokak Ebrar Sitesi No: 10/4 Kayapınar/DİYARBAKIR” adresine ulaştırabilir yahut da “[email protected]” e-posta adresine iletebilirsiniz. 

9.3. İlke Haber Ajansı, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; 

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

• Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

9.4. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde İlke Haber Ajansı’na iletmeniz durumunda İlke Haber Ajansı talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde İlke Haber Ajansı tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.