دکتر نواف تکروری: از همه احزاب درخواست می کنیم که براداران هداپاری را الگو بگیرند

دکتر نواف تکروری: از همه احزاب درخواست می کنیم که براداران هداپاری را الگو بگیرند