پزشکیان: حمایت از مقاومت با قدرت ادامه خواهد داشت

پزشکیان: حمایت از مقاومت با قدرت ادامه خواهد داشت