رژیم صهیونیستی 4 فلسطینی را در رام الله به شهادت رساند

رژیم صهیونیستی 4 فلسطینی را در رام الله به شهادت رساند