سازمان ملل قطعنامه آتشبس فوری در غزه را تصویب کرد

سازمان ملل قطعنامه آتشبس فوری در غزه را تصویب کرد