حزب الله به ساختمان هایی که سربازان اشغالگر مستقر شده بودند حمله کرد

حزب الله به ساختمان هایی که سربازان اشغالگر مستقر شده بودند حمله کرد