رژیم صهیونیستی از اول سال تاکنون 880 فلسطینی را به اسارت گرفت

رژیم صهیونیستی از اول سال تاکنون 880 فلسطینی را به اسارت گرفت