بحث در مورد لایحه پیشنهاد شده در رابطه با نسل کشی صورت گرفته در غزه توسط هداپار در مجلس ترکیه پذیرفته شد

بحث در مورد لایحه پیشنهاد شده در رابطه با نسل کشی صورت گرفته در غزه توسط هداپار در مجلس ترکیه پذیرفته شد